• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  अध्ययन प्रतिवेदन

  S.N Name Summary
  1 भू–सूचना प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयन कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति ०६७/१२/१६ को निर्णयानुसार कार्यदल गठन गरिएको  र सोको कार्यक्षेत्र

  जनतालाई प्रवाह गर्ने नापनक्शा सम्बन्धी सेवा सूचनालाई गुणस्तरीय, विश्वस्नीय, सुरक्षित र समयसापेक्ष बनाउन काठमाण्डौ उपत्यकाका २ वटा आफ्नै भवन भएका मालपोत÷नापी कार्यालयहरुलाई नमूना कार्यालयका रुपमा छनौट गर्ने र उक्त कार्यालयहरुमा आगामी आ.व. देखि पूर्णरुपमा कम्प्युटर प्रणाली विस्तार गरी फाँट फाँटवाटै सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने,

  • उक्त कार्यालयहरुमा Need assessment ( कम्प्युटर यन्त्र उपकरण, Networking, डाटामा सुधार, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति पहिचान र तालिमका लागि आवश्यक बजेट आगामी आ.व.मा प्रस्ताव गर्ने आदि),
  • उक्त कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य कम्प्युटर लगायतका तालिमहरु लिन उत्पे्ररित गर्ने उपायहरु पहिचान गर्ने,
  • डिजिटल प्रविधिबाट सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्ने ।

   


  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05