• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  उद्धेश्य

  सूचना तथा संचार प्रविधिमा आधारित भू–सूचना प्रणालीको विकास एवं जग्गा प्रशासनसंग सम्वन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख संरक्षण लगायत भूमि प्रशासनमा संलग्न नापी मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयहरूबाट उपलव्ध हुने भूमि सम्वन्धी सूचना तथा सेवाहरू एकीकृत रूपमा उपलव्ध गराउन भूमि सम्वन्धी सूचनाको मापदण्ड निर्धारण एंव केन्द्रीय अभिलेख तयार गर्न विभागको देहाय अनुसारको उद्देश्य लिएको छ ।

   

  (क)  देशभरका मालपोत, नापी तथा भूमिसुधार कार्यालयहरूमा रहेको भुमि लगतलाई कम्प्युटरीकृत गरी मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयहरूमा Attribute database र नापी कार्यालयहरूमा Geo-database तयार गर्ने

  (ख)  आधुनिक भू–सुचना प्रणाली विकास गरी नापी, मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयहरूलाई आधुनिक कम्प्युटर प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउने ।

  (ग)  भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कारोबारलाई अझ भरपर्दो, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन उक्त प्रणालीको समय सापेक्ष विकास गरी दीगो संचालनमा प्राविधिक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।

  (घ)  केन्द्रीय एकीकृत भू–सूचना प्रणालीको विकास गर्ने ।

  (ङ)   विभागलाई देशको केन्द्रीय भू–सूचना अभिलेखालयको रूपमा विकास गर्ने ।

  (च)  भू–सूचनालाई विश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त र वस्तुपरक वनाउने र भू–सूचनामा नीति निर्माता अनुसन्धानकर्ता तथा उपभोक्ताको पहुंच स्थापना गर्ने ।


  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05