• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  उपलब्धि

     यस विभागले हालसम्म देहायबमोजिमको महत्वपूर्ण कार्य गरेको छः

    (क) कम्प्यूटर प्रणाली (Application software) को विकास तर्फः–

  • मोठ, रोक्का, मिसिल, राजश्व दस्तुर तथा जग्गाधनीको फोटो र औंठा छाप सहितको विवरण कम्प्यूटर प्रविष्ट गर्न District Land Information System-(DLIS)
  • कित्तानापी नक्सा Digitize गरी Geo-database तयार गर्न र तयार भएको Geo-Database अध्यावधिक गर्न Spatial Application Extension-(SAEx)
  • प्लट रजिष्टरमा रहेको विवरण कम्प्यूटर प्रविष्ट गर्न एयित Plot Register Management System-(PRMS)
  • कित्तानापी नक्साको फिल्डबुक इमेजलाई व्यवस्थित गरी Reference Database तयार गर्न Image Reference Management System-(IRMS)
  •  जिल्ला स्थित कार्यालयमा रहेको सूचनाहरू केन्द्रीय सर्भरमा आबद्ध गरी आवश्यक सूचनाहरू प्रशोधन गर्न  Centralized Integrated Land Information System-(CILIS)

  (ख)  भू–सूचना प्रणाली तर्फः–

  • ८२ मालपोत कार्यालयहरूको २,२९,३३,४५२ कित्ता जग्गाधनी दर्ता (मोठ) श्रेस्ता कम्प्युटर प्रविष्ट
  • ८२ मालपोत कार्यालयहरूका २५,५५,१२८ कित्ता रोक्का विवरण कम्प्युटर प्रविष्ट ।
  • ८१ नापी कार्यालयको कित्ता नापी नक्शा को  Digitized गरी Geo-database तयार ।
  • १७ नापी कार्यालयका ६,१५,२०० कित्ताको इमेज सहितको प्लट रजिष्टर विवरण तयार ।

  (ग) अभिलेख व्यवस्थापन तर्फः–

  • ८२ नापी कार्यालयकोे कित्ता नापी नक्शा स्क्यानिङ्ग गर्ने कार्य सम्पन्न,
  • ७४ जिल्लाको कित्ता नापी नक्शाको एमोनिया प्रिन्ट संकलन (अछाम बाहेक),
  • ७५ नापी कार्यालयहरूको ३६,१२,००० पाना फिल्डबुक स्क्यान,
  • उपत्यका तथा काभ्रे मालपोत कार्यालयमा रहेको २०५२ देखि २०६८ साल सम्मको पारित लिखतको इमेज ।

  (घ)  जनशक्ति विकास तर्फः

  •   सूचनाधार व्यवस्थापन -Database Management_
  • कम्प्युटर हार्डवेयर तथा कम्प्यूटर संजाल मर्मत सम्भार (Hardware, Network Maintenance)
  • भौगोलिक सूचनाधार व्यवस्थापन कित्ता नापी उपयोग (GIS with SAEx Application Operation)
  • आधारभुत कम्प्युटर तालिम DLIS संचालन सहित (Basic Computer with DLIS Operation Training)
  • आधारभुत कम्प्युटर तालिम SAEx संचालन सहित (Basic Computer with SAEx Operation Training)
  • आधारभुत कम्प्युटर तालिम (Basic Computer Training)
  • जिल्ला भू–सूचना प्रणाली संचालन (DLIS Operation)
  •  भू–सूचना प्रणाली अभिमुखीकरण (LIS Orientations)

  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05