• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  कार्यबोझ

  यस विभागको कार्यक्षेत्र कम्प्युटरमा आधारित भू–सूचना प्रणालीको विकास एंव जग्गा प्रशासनसँग सम्वन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख संरक्षण गर्ने कार्यमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागसँग निकततम समन्वय तथा साझेदारीमा प्रणाली विकास, संस्थागत सुधार, जनशक्ति विकास तथा कार्य अभिमुखीकरण सम्बन्धी कार्यहरू गर्दे एकीकृत भू–सूचना प्रणालीको विकास गर्ने रहेको छ ।

     यस बमोजिम विभागको कार्यबोझ देहायबमोजिम रहेको छ ः

  • नेपाल अधिराज्यभर ८३ वटा मालपोत तथा नापी कार्यालयमा रहेका करिब ६५ लाख जग्गाधनीको जग्गाधनी श्रेस्ताको विवरण, मोहीको लगत, जग्गा खरिद बिक्री कारोबार तथा रोक्काको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास, विस्तार तथा प्रणाली संचालनमा प्राविधिक टेवा दिने ।
  • जग्गासम्बन्धी साविक लगत लगायत करिब ८०,५०० थान कित्ता नापी नक्शा र करिब ४६,९३,००० पाना फिल्डबुक समेत अभिलेख योग्य सबै महत्वपूर्ण कागजात माइक्रोफिल्म, स्क्यानिङ जस्ता प्रविधिबाट सुरक्षित रूपमा अभिलेख राख्ने ।
  • स्थानीय मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई LAN Network  मा आवद्ध गरी एक अर्काको सूचना हेर्न प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तथा ती कार्यालयहरूलाई Wide Area Network मार्फत Link  गरी केन्द्रीय भू–सूचना प्रणालीमा आवद्ध गर्ने ।  

  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05