• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  नागरिक बडापत्र

  नेपाल सरकार

  भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

  भू सूचना तथा अभिलेख विभाग

  सि.न.

  प्रदान गरिने सेवा/सुविधाको विवरण

  प्रदान गरिने सेवाको प्रकार

  सेवा प्राप्त गने सेवाग्राहीले पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात

  सेवा प्राप्त हुने शाखा र सम्बद्ध कर्मचारी

  कार्य सम्पादन गर्न लाग्ने समय

  सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा

  कैफियत

  काठमाण्डौ उपत्यकाको फिल्डबुक र कित्ता नापी नक्साको माइक्रोफिल्म अभिलेख माइक्रोफिल्म अवलोकन नापी विभाग, नापी कार्यालय तथा अदालतहरुबाट व्यहोरा खुलाई माग भई आएको सक्कल पत्र (व्यक्तिगत मागको आधारमा उल्लेखित विवरण उपलव्ध नगराईने) अभिलेख शाखा

   

  ना.अ. श्री पोषण निरोैला

  ना.अ. श्री चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ

  २ घण्टा अभिलेख शाखा

   

  उपरोक्त बमोजिम सेवा प्राप्त गर्न तोकिएको आवश्यक कागजात जनसम्पर्क शाखामा पेश गर्नु पर्नेछ । जनसम्पर्क शाखाले विभागिय प्रमुख वा तोकिएको पदाधिकारी समक्ष पेश गरी सम्बन्धित  शाखामा सहयोग पुर्याउने छ ।
  वि.स. २००० सालको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट तयार पारिएको काठमाण्डौ उपत्यकाका २६५ थान सक्कल कित्ता नापी नक्सा अभिलेख नक्सा

  अवलोकन

  ना.अ. श्री पोषण निरोैला

  सर्भेक्षक श्री राकेश कुमार यादव

  २ घण्टा अभिलेख शाखा

   

  उजुरी/गुनासो संकलन गर्ने शाखा तथा सम्वद्ध कर्मचारी

  उजुरी/गुनासो समाधानका लागिः    निर्देशक   श्री शान्ति बस्नेत            जनसम्र्पकः     श्री खिमानन्द आचार्य         श्री सुरेश पन्थी                                                                      

                                                                    नोडल अधिकृत                                  शाखा अधिकृत                      ना.सु.

                                                                   भू–सूचना तथा अभिलेख विभाग ,     फोन नं. ४२१८५२८

   

  अनुरोधः

  आवश्यक कामका लागि यस विभागमा आउनु हुने सेवाग्राहीहरुले उपस्थित कर्मचारीको सहयोगमा विभागको मुल प्रवेशद्वारमा राखिएको रजिष्टर्डमा कामको प्रयोजन सहितको आफ्नो परिचयात्मक विवरण भरेर मात्र प्रवेश गरिदिनु हुन सम्बन्धित सवैसंग विभाग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

   


  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05