• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  परिचय

  जनतालाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू पारदर्शी रूपमा, विश्वासिलो, स्वच्छ, छिटो छरितो र सर्वसुलभ तरिकाबाट उपलब्ध गराउन विभिन्न मन्त्रालय, विभागको गठन भई काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तोक्ने क्रममा नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका ४ वटा बिभागस्तरका कार्यालयमध्ये एउटा विभागको रुपमा भू–सूचना तथा अभिलेख विभाग स्थापना भएको छ । परम्परागत रुपमा रही आएको जग्गा प्रशासन सेवालाई सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगबाट आधुनिकीकरण गर्ने प्रयासको क्रममा आठौ पञ्चबर्षीय योजनामा भूमि तथा भू अभिलेखको व्यवस्थापनलाई एकीकृत गरी निर्णय प्रकृयामा सहयोग पु–याउन एकीकृत भू–सूचना प्रणाली (Integrated Land Information System-ILIS) विकास गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत रुपमा उल्लेख भए अनुसार भू सूचनासंग समवन्धित अभिलेख ब्यवस्थित र सुरक्षित राखी एकिकृत भू सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने  उद्देश्यले तत्कालिन सरकारको मिति २०५७।०३।२६को निर्णय अनुसार मिति २०५७।०७।२८मा यस बिभागको स्थापना भएको हो । देशभरका मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयहरु ले सम्पादन गर्ने जग्गा प्रशासनका कार्यलाई सूचना तथा संचार प्रविधिबाट छिटो, छरितो, भरपर्दो एवं जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न प्रविधि छनौट र प्रणाली अनुसन्धान तथा विकासको कार्य यस बिभागबाट भैरहेको छ ।
   
         तत्कालिन सरकारको मिति २०५७।१२।२१ को निर्णयानुसार स्वीकृत “भू–सूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यनीति, २०५७” बाट तोकिएका कार्य सम्पादन गर्ने र भूमि सम्बन्धी अभिलेख योग्य सबै कागजात, दस्तावेजहरूलाई वैज्ञानिक रुपमा अभिलेखिकृत गर्ने कार्यक्षेत्र यस बिभागको रहेको छ ।

  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05