• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  रणनीति

  (क)  Database तयार गर्ने ।

  • मालपोत कार्यालयहरूको मोठ श्रेस्ता, रोक्का श्रेस्ता, मिसिल, लिखत र रजिष्ट्रेशनको प्रारम्भिक विवरण तथा एकपटक इन्ट्री भै छुट भएका समेत विवरणहरू कम्प्यूटर प्रणालीमा प्रविष्ट   गर्ने ।
  • भूमिसुधार कार्यालयमा रहेको श्रेस्ताको Digital अभिलेख तयार गर्ने ।
  • नापी कार्यालयहरूमा रहेको कित्ता नापी नक्शाको Digital  गरी Geo-database तयार गर्ने ।
  • कित्ता नापी नक्शाको Field Book Image तयार गरी Image Reference Database तयार गर्ने ।
  • Plot Register को Image तथा प्लट रजिष्टरमा रहेको विवरण कम्प्यूटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने ।

   

  (ख)  नापी, मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयहरूलाई कम्प्युटर प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउने ।

  • प्रारम्भिक चरणमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई कम्प्युटर सम्वन्धी आधारभूत तालिम दिने र दोश्रो चरणमा कम्प्युटर प्रविधि संचालन गर्न नसक्ने जनशक्तिको पहिचान गरी कम्प्युटर प्रणाली संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत तथा Advance  तालिम  दिने ।
  • कार्यालयहरूको परम्परागत भौतिक अवस्था सुधार गरी कम्प्युटर यन्त्रउपकरण तथा फर्निचर उपलब्ध गराई सेवासुविधालाई बैज्ञानिकिकरण गर्ने ।
  • कम्प्यूटर प्रणालीलाई भरपर्दो, दीगो एवं विश्वासनिय बनाउन प्रत्येक कार्यालयको कम्तीमा दुई जना कर्मचारीलाई सूचनाधार व्यवस्थापन (Database Management), कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा कम्प्यूटर संजाल मर्मत तथा व्यवस्था (Computer Hardware & Network Management) र सूचना सुरक्षा  (Data security) आदि  विषयमा प्रारम्भिक तथा पुनर्ताजगी तालिम उपलब्ध गराउने ।

  (ग) भूमिसँग सम्बन्धित कारोबारलाई अझ भरपर्दो, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने ।

  • जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता तथा पुर्जामा  कम्प्युटर प्रविधिबाट फोटो तथा औठाछाप सहितको विवरण प्रिन्ट गरी राख्ने र कारोवारको क्रममा सो विवरण भिडाई प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
  • जग्गा कारोबारको रजिष्टे«शन लगायत अन्य राजश्व सम्बन्धी दस्तुरलाई कम्प्यूटर प्रणालीमा आवद्ध गर्ने ।

   

  (घ)  केन्द्रीय एकीकृत भू–सूचना प्रणालीको विकास गर्ने  ।

  • जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित गा.वि.स./न.पा., कारोवार किसिम (रजिष्ट्रेशन, नामसारी, बकसपत्र आदि) संकेत कोडहरूलाई Standardize गरी सबै कार्यालयमा सोही संकेत कोडका आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्य अनिवार्य गर्ने ।
  • स्थानीय मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई LAN Network मा आवद्ध गरी एक अर्कोको सूचना हेर्न तथा प्रयोग गर्ने सकिने व्यवस्था गर्ने ।
  • देशका विभिन्न मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूलाई Wide Area Network मार्फत Link गरी केन्द्रीय भू–सूचना प्रणालीमा आवद्ध गर्ने ।

   

  (ङ)   भू–सूचना तथा अभिलेख विभागलाई देशको केन्द्रीय भू–अभिलेखालयको रूपमा विकास गर्ने ।

  • जिल्लास्थित नापी, मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयहरूमा तयार गरिएको Digital Data को केन्द्रीय Backup राख्ने ।
  • जिल्लास्थित नापी कार्यालयहरूमा रहेको कित्तानापी नक्शाको एमोनिया प्रिन्ट संकलन गरी  विभागमा केन्द्रीय अभिलेख राख्ने ।
  • भू–सूचना प्रणालीबाट तयार भएका सूचनाहरूको संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सम्बन्धित विभाग र GIDC मा Data Backup राख्ने व्यवस्था गर्ने ।  

  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05