• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  विभागीय प्रमुखहरुको नामावली

  सि.नं. नामथर तथा कार्य अवधि

  पदः     का.मु.महानिर्देशक

  नामथरः श्री नविन घिमिरे

  अवधिः  २०५७/७/२८ देखि २०५८/१०/४ सम्म

  पदः     महानिर्देशक

  नामथरः श्री तीर्थप्रसाद लिगल

  अवधिः  २०५८/१०/०५ देखि २०६१/११/३१ सम्म

  पदः     नि. महानिर्देशक

  नामथरः श्री कलाधर देउजा

  अवधिः  २०६१/१२/१ देखि २०६२/४/२६ सम्म

  पदः     का.मु.महानिर्देशक

  नामथरः श्री तीर्थबहादुर प्रधानाङ

  अवधिः  २०६२/४/२७ देखि २०६३/३/२६ सम्म

  पदः     विभागीय प्रमुख

  नामथरः श्री अग्नीधनर शर्मा

  अवधिः   २०६३/३/२७ देखि २०६५/२/२५ सम्म

  पदः     विभागीय प्रमुख

  नामथरः श्री कपिल डंगोल

  अवधिः  २०६५/३/२६ देखि २०६५/९/०८ सम्म

  पदः     विभागीय प्रमुख

  नामथरः श्री जीतबहादुर थापा

  अवधिः  २०६५/९/९ देखि २०६६/११/३० सम्म

  पदः     विभागीय प्रमुख

  नामथरः श्री जयप्रकाश मण्डल

  अवधिः  २०६६/१२/१ देखि २०६७/५/२९ सम्म

  पदः     विभागीय प्रमुख

  नामथरः श्री द्रोण पोखरेल

  अवधिः  २०६७/५/३० देखि २०७१/२/२८ सम्म

  १०

  पदः     विभागीय प्रमुख

  नामथरः श्री केशवराज लेखक

  अवधिः  २०७१/२/२९ देखि ०७२/११/३० सम्म

  ११

  पदः     विभागीय प्रमुख

  नामथरः श्री गुरुप्रसाद रेग्मी

  अवधिः  २०७२/१२/१ देखि २०७३/६/६ सम्म

  १२  

  पदः     विभागीय प्रमुख

  नामथरः श्री भरत गोैतम

  अवधिः २०७३/६/७ देखि हालसम्म

   

   


  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05