• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  स‌ंगठन संरचना

   

  बिभागको उद्देश्य तथा प्राप्त जिम्मेवारीलाई बहन गरी नेपालमा भू सूचना प्रणालीको विकास तथा सुदृढीकरणका लागि ३५ जनाको दरबन्दी सहितको जनशक्ति कार्यरत रहेको छ । बिभागको संगठनात्मक संरचना देहाय अनुसार छ ।

   


  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05