• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  भू सूचना प्रणाली सुपरभाइजर स्तरीय तालिम सम्पन्न

  मिति २०७१/९/२० देखि ऐ २८ गते सम्म भू सूचना तथा अभिलेख विभागमा मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कम्प्यूटर अपरेटरहरुको लागि भू सूचना प्रणाली सुपरभाइजर स्तरीय तालिम संचालन भएकोमा मिति २०७१/९/२८ गते विभागका निर्देशक (प्रमुख) श्री केशवराज लेखकज्यूको अध्यक्षतामा समान भयो।  


  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05