• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  CAS तथा नक्शा Digitization सम्बन्धित सुचना

  कित्ता नापी नक्शाको डिजिटाईजेसन तथा CAS (Cadastral Application System) को Update संग सम्बन्धित सुचना


  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05