• नेपाली
 • English
 • Government of Nepal

  Ministry of Land Reform and Management

  Department of Land Information And Archive

  Citizen Charter

  नेपाल सरकार

  भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

  भू सूचना तथा अभिलेख विभाग

  बबरमहल, काठमाण्डौ

  सि.न. प्रदान गरिने सेवा/सुबिधाको बिबरण प्रदान गरिने सेवाको प्रकार सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीले पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात सेवा प्राप्त हुने शाखा र कोठा न. कार्य सम्पादन गर्न लाग्ने समय दस्तुर कैफियत
  १. काठमाण्डौ उपत्यकाको फिल्डबुक र कित्ता नापी नक्साको माइक्रोफिल्म अभिलेख

   

   

  माइक्रोफिल्म अवलोकन नापी बिभाग/नापी कार्यालय तथा अदालतहरुबाट सोही व्यहोरा खुलाई माग भई आएको सक्कल पत्र

   

   

  अभिलेख शाखा

   

  कोठा न. २४

   

   

  २ घण्टा नलाग्ने उपरोक्त बमोजिम सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात जनसम्पर्क शाखाले विभागिय प्रमुख वा तोकिएको पदाधिकारी समक्ष पेश गरी सम्बन्धित जनसम्पर्क शाखामा सहयोग पुर्याउनेछ |
  २. बि.स. २००० सालको

  शाहीसेनाबाट तयार पारिएको काठमाण्डौ उपत्यकाका २६५ थान सक्कल कित्ता नापी नक्सा अभिलेख

  नक्सा अवलोकन

   

   

  अभिलेख शाखा

   

  कोठा न. २४

   

  २ घण्टा नलाग्ने
  ३. लिखत स्क्यान ईमेज डिजिटल डाटाको वितरण, प्रयोग र नियमन निर्देशिका २०६९ अनुसार भूमिसुधार तथा ब्यबस्था मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराएको पत्रानुसार भू-सूचना समन्वय तथा विश्लेषण शाखा मालपोत इकाई

  कोठा न. १४

   

  माग भएका डाटा संख्याको आधारमा पहिलो पाना रु. ५०/-

  थप प्रति पाना रु. १५/-

  ४. मोठश्रेस्ता बिबरण भू-सूचना समन्वय तथा विश्लेषण शाखा मालपोत इकाई

  कोठा न. १४

   

  पहिलो पाना रु. ५०/-

  थप प्रति पाना रु. ५/-

  ५. रोक्का बिबरण भू-सूचना समन्वय तथा विश्लेषण शाखा मालपोत इकाई

  कोठा न. १४

   

  पहिलो पाना रु. ५०/-

  थप प्रति पाना रु. ५/-

  ६. फिल्डबुक स्क्यान ईमेज भू-सूचना समन्वय तथा विश्लेषण शाखा नापी इकाई

  कोठा न. १९

   

  पहिलो पाना रु. ५०/-

  थप प्रति पाना रु. १०/-

  ७. कित्ता नापी नक्सा स्क्यान ईमेज भू-सूचना समन्वय तथा विश्लेषण शाखा नापी इकाई

  कोठा न. १९

   

  प्रति सिट   रु. १००/-
  ८. कित्ता नापी नक्साको डिजिटल अभिलेख भू-सूचना समन्वय तथा विश्लेषण शाखा नापी इकाई

  कोठा न. १९

  पहिलो पाना रु. ५०/-

  थप प्रति पाना रु. ५/-

  उजुरी/गुनासो सङ्कलन गर्ने शाखा तथा सम्बद्ध कर्माचारी:  

  उजुरी/गुनासो समाधानका लागि:     निर्देशक                         जनसम्पर्क:     कर्मचारी प्रशासन शाखा                कर्मचारी प्रशासन शाखा.                                                     नोडल अधिकृत                                     शाखा अधिकृत                             ना.सु.                                                                             कोठा न. १०                                          कोठा न. ९                                    कोठा न. ३

  फोन : ४२५४७६५

  सूचना अधिकृत: कोठा न. ११३

  भू-सूचना तथा अभिलेख बिभाग                 फोन : ४२१८५२८, ४२५५३४८, ४२५३०७५   Website: www.dolia.gov.np

  Fax: ४२१८५३५

  अनुरोधः

  आवश्यक कामका लागि यस विभागमा आउनु हुने सेवाग्राहीहरुले सहायता कक्षमा उपस्थित कर्मचारीको सहयोगबाट प्रवेशद्वारमा राखिएको रजिष्टर्डमा कामको प्रयोजन सहित आफ्नो परिचयात्मक बिबरण भरिमात्र प्रवेश गरिदिनुहुन सम्बन्धित सबैसंग विभाग हार्दिक अनुरोध गर्दछ |


  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05